Revolut Flex Orange Promotion Terms and Conditions

Regulations of the „Bonus na start z Revolut” [eng. Starting bonus with Revolut] promotion apply from 8.10.2019 until further notice.

I. Subject of the regulations

1. In these regulations  the rules of promotion „Bonus na start z Revolut” [eng. Starting bonus with Revolut]  are established ("Promotion"), where you can receive a bonus in the form of a refund to your payment card by activating Orange Flex services or a refund in the form of a transfer after opening a Revolut account.

The co-organizers of the Promotion are: Orange Polska Spółka Akcyjna with its registered office and address in Warsaw (02-326) at 160 Jerozolimskie Avenue, entered into the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register. The Company is entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under No. 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 ("Orange") and Revolut Ltd, a company established in England and Wales, under No. 08804411, with its registered office at 9th Floor, 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom ("Revolut").

II. Duration of the Promotion

The Promotion is available from 8.10.2019 until further notice. The information about the cancellation of the Promotion will appear on the website www.flex.orange.pl at least 10 days in advance. All Participants who use the codes described in paragraph IV point 5 below before cancelling the Promotion will receive a refund of funds to the payment card in accordance with the rules described in these regulations.

III. Definitions

Participant - a natural person having full legal capacity, residing in the Republic of Poland, being a consumer, who has not yet used Orange Flex services or has not yet set up a Revolut account and will participate in this Promotion.

IV. Promotion’s Rules

5. in the Promotion, each Participant who:

a. when activating the Orange Flex services for the first time enters in the Orange Flex application (hereinafter referred to as the "Application") - a unique code (hereinafter referred to as the "Code") shall receive a bonus in the amount of PLN 50 in the form of a return of funds to the card by which  makes a payment for the services of Orange Flex (hereinafter referred to as the "Orange Flex Bonus") or

b. clicks on the promotional link (hereinafter referred to as the "Link") and provides his phone number in order to register an account in Revolut, and then verifies the account with a top-up of PLN 20, he/she will receive a bonus of PLN 50 in the form of a transfer to a created account in Revolut (hereinafter referred to as the "Revolut Bonus").

6. The codes and Links enabling the use of Orange Flex and Revolut bonuses will be available in Orange and Revolut promotional materials on the Internet, in the Application and Revolut application.

7. A participant may receive one of the bonuses (Orange Flex bonus or Revolut bonus) or any of them if they meet the conditions described in these terms and conditions.

8. The Orange Flex Bonus will be awarded after payment for at least two Settlement Periods in Orange Flex.

9. The Orange Flex bonus can be withdrawn by going to the „Polecaj i zarabiaj” [eng. "Recommend and Earn"] section of the Application on your device and clicking the  „zwróć na kartę płatniczą”. [eng. "Return to payment card"]  button. The Orange Flex bonus can be withdrawn anytime while using the Orange Flex services, i.e. during your Plan is active.

10. If you receive an Orange Flex bonus under this promotion, you will not be able to take advantage of any other promotion organised by Orange that offers discount codes or bonuses.

V. Complaints

11. Complaints related to the award of the Orange Flex Bonus shall be considered by Orange pursuant to the principles set forth in the Regulations for the provision of pre-paid telecommunications services to Orange Flex Customers.

12. Complaints related to the granting of a Revolut Bonus shall be considered by Revolut on the principles set forth on the website: https://www.revolut.com/pl-PL/help/wiecej/promocje/zamowienie-darmowej-karty

VI. Principles for the processing of personal data, final provisions

13. The administrator of personal data of the Participants processed in connection with the participation in the Promotion in order to receive the Orange Flex Bonus is Orange Polska S.A. with its registered office at Al. Jerozolimskie in Warsaw, 02-326 Warsaw. The principles of personal data processing are described in the Orange Flex Privacy Policy available at www.orange.flex.pl

14. The administrator of personal data of Participants processed in connection with taking part in the Promotion in order to receive the Revolut Bonus is Revolut Ltd with its registered office at 9th Floor, 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. The principles of personal data processing are described in the Revolut Privacy Policy available at www.revolut.com.

15. You may use received  Code only once. If  the Code is entered into the Application and then does not activate the Orange Flex services, the Code will be lost.

16. In matters not regulated in these Regulations, the provisions of the Regulations published at https://www.revolut.com/pl-PL/legal and the Revolut Privacy Policy shall apply.

17. These Regulations are available on the October 11 2019.


Regulamin promocji „Bonus na start z Revolut” obowiązuje od 8.10.2019 roku do odwołania

I. Przedmiot regulaminu 1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Bonus na start z Revolut” (dalej: „Promocja”), w ramach której możesz otrzymać bonus w postaci zwrotu środków na kartę płatniczą aktywując usługi Orange Flex albo zwrotu środków w formie przelewu po założeniu konta w Revolut.

2. Współorganizatorami Promocji są: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 („Orange”) oraz Revolut Ltd, spółką założoną na terytorium Anglii i Walii, o numerze 08804411, której siedziba znajduje się pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania („Revolut”).

II. Czas obowiązywania Promocji

3. Z Promocji można skorzystać od 8.10.2019 r. do odwołania. O odwołaniu Promocji pojawi się informacja  na stronie www.flex.orange.pl z co najmniej 10- dniowym wyprzedzeniem. Wszyscy Uczestnicy, którzy wykorzystają kody opisane w ust. IV pkt 5 poniżej przed odwołaniem Promocji otrzymają zwrot środków na kartę płatniczą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

III. Definicje

4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem, która nie korzystała jeszcze z usług Orange Flex lub nie założyła konta w Revolut i weźmie udział w niniejszej Promocji.

IV. Zasady Promocji

5. W Promocji każdy Uczestnik, który:

a. aktywując po raz pierwszy usługi Orange Flex wpisze w aplikacji Orange Flex (dalej zwanej „Aplikacją”) - unikatowy kod (zwany dalej „Kodem”) dostanie bonus w wysokości 50 zł w formie zwrotu środków na kartę, którą dokonuje płatności za usługi Orange Flex (zwany dalej „Bonusem Orange Flex”) lub

b. kliknie w link promocyjny (zwany dalej „Linkiem”) i poda swój numer telefonu w celu rejestracji konta w Revolut, a następnie zweryfikuje konto doładowaniem na kwotę 20 zł, dostanie bonus w wysokości 50 zł w formie przelewu na utworzone konto w Revolut (zwany dalej „Bonusem Revolut”).

6. Kody i Linki umożliwiające skorzystanie z bonusów Orange Flex i Revolut dostępne będą w materiałach promocyjnych Orange i Revolut w internecie, w Aplikacji i aplikacji Revolut.

7. Uczestnik może otrzymać jeden z bonusów (bonus Orange Flex lub Bonus Revolut) lub każdy z nich, jeśli spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie.

8. Bonus Orange Flex zostanie przyznany, po dokonaniu płatności za co najmniej dwa Okresy rozliczeniowe w Orange Flex.

9. Bonus Orange Flex można odebrać wchodząc w sekcję „Polecaj i zarabiaj” w Aplikacji na swoim urządzeniu i klikając przycisk „zwróć na kartę płatniczą”. Bonus Orange Flex można odebrać w czasie, w którym korzystasz z usług Orange Flex, tj. Twój Plan jest aktywny.

10. Uczestnik, który otrzyma bonus Orange Flex w ramach niniejszej promocji nie będzie mógł skorzystać z innej promocji organizowanej przez Orange, w której dostępne będą kody zniżkowe lub bonusy.

V. Reklamacje

11. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Orange Flex rozpatruje Orange na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex.

12. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Revolut rozpatruje Revolut na zasadach określonych na stronie internetowej: https://www.revolut.com/pl-PL/help/wiecej/promocje/zamowienie-darmowej-karty

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych, postanowienia końcowe

13. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Orange Flex jest Orange Polska S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich w Warszawie, 02-326 Warszawa. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności Orange Flex dostępnej na stronie www.orange.flex.pl.

14. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Revolut jest Revolut Ltd z siedzibą pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności Revolut dostępnej na stronie www.revolut.com.

15. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Kod tylko raz. W przypadku, w którym wpisze Kod w Aplikacji, a następnie nie aktywuje usług Orange Flex, Kod przepadnie.

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminów opublikowanych na stronie https://www.revolut.com/pl-PL/legal oraz Polityka prywatności Revolut.

17. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej 11 October 2019.